web
statistics
KLUBBEN / OM KLUBBEN

KOLBOTN ROTARYKLUBB (RK12876)

Kolbotn Rotaryklubb ble startet i april 1981 og kunne således feire sitt 30 års jubileum i 2011. Oppegård Rotaryklubb var fadderklubb. Ved starten hadde klubben ca. 20 medlemmer - i dag har den 57. Medlemmene representerer et bredt spektrum av yrker - slik det skal være etter Rotarys prinsipper.

http://www.kolbotn.rotary.no/files/cms_userfile/vimpel.jpg


Kolbotn RK har benyttet Roald Amundsen som et symbol for klubben siden klubben ble opprettet i 1981. Amundsen er også motiv på klubbens vimpel. Du kan kontakte Kolbotn Rotary Klubb via klubbens president eller sekretær:

President (Rotaryåret 2019/2020): Inger-Lise toft, telef. 986 49 107 eller e-post: inger.lise.toft@.gmail.com.

Sekretær: Henriette B. Christiansen, telef 419 35 990 eller e-post: henriette@oppegardil.no

                                                                   

Vedtekter for Kolbotn Rotary Klubb (KRK) .

Medlem av Rotary International (RI)
(Vedtatt i Klubbmøte 31. mai 2017)

Artikkel 1 Definisjoner

Styre: Styret i Kolbotn Rotary Klubb
Råd: Består av komitelederene for gjeldende år. Ledes av presidenten.
Styremedlem: Et medlem av styret i klubben
Medlem: Et ordinært medlem og ikke æresmedlem
Beslutningsdyktighet:
Ethvert møte i klubben, hvor en tredjedel av medlemmene er tilstede, er beslutningsdyktig, unntatt i spørsmål som går inn under Artikkel 11, pkt. 2.020.4 i Rotary Internationals vedtekter.
I styremøter gjelder et flertall av styrets medlemmer.
RI: Rotary International
År: 12 måneders-perioden som starter 1. juli
Lovkomite: Et utvalg på 3 medlemmer. Et medlem skiftes ut årlig på Generalforsamlingen.

 

Artikkel 2 Styre

Styrende organ for klubben er styret med følgende sammensetning (minimum): Presidenten, siste avgåtte president (IPP) som også fungerer som visepresident, neste president (president-elect),  sekretær og kasserer. I tillegg har klubben et ekstra styremedlem med ansvar å følge opp strategiplaner.

Artikkel  3 Valg og varighet av tjenestetid

Punkt 1    En måned før valget nominerer medlemmene kandidater til vervene som president, president-elect, sekretær, kasserer og andre ledige styreverv. En nominasjonskomité oppnevnt av det sittende styret bestående av årets president elect og foregående års president (IPP) samt to klubb-medlemmer som oppnevnes av sittende president. Nominasjonskomiteen nominerer president-elect som normalt velges til president det etterfølgende år. I tillegg nomineres ett styremedlem, kasserer, sekretær og revisor samt medlem til lovkomiteen.

 Punkt 2    Den kandidaten som får et flertall av de avgitte stemmer for hvert verv, blir erklært valgt til det vervet.

Punkt 3    Hvis en tillitsvalgt eller styremedlem fratrer hans eller hennes verv, vil de resterende styremedlemmene utpeke en erstatter.

Punkt 4    Hvis en påtenkt (valgt, men ikke tiltrådt) tillitsvalgt (officer-elect) eller et påtenkt styremedlem fratrer sin posisjon, utpeker de gjenværende medlemmer av det påtenkte styret en erstatter.

Punkt 5    Valgperioden for de ulike verv er følgende:

                 President-1år.
Visepresident-1år
Kasserer -1-3 år
Sekretær -1-3 år 
Styremedlem -1-3 år
Lovkomitemedlem-1-3 år
Komiteledere: 1-3 år

Artikkel 4   De tillitsvalgtes plikter

Punkt 1    Presidenten leder klubb- og styremøter samt komiteledernes arbeid. Presidenten tegner for klubben og har signatur alene

Punkt 2    Siste avgåtte president gjør tjeneste som visepresident

Punkt 3    President elect forbereder sitt presidentår og gjør tjeneste som styremedlem.

Punkt 4    Visepresidenten leder klubb- og styremøter når presidenten er fraværende.

Punkt 5    Styremedlemmer deltar på klubb- og styremøter.

Punkt 6    Sekretæren har ansvaret for medlems- og frammøteoversikten. Sekretæren plikter å føre medlemsfortegnelse, føre fremmøte ved møtene, sende innkallelser til møte i klubben, i styret og i komiteer, skrive og oppbevare referater fra slike møter. Forøvrig vises det til "Huskeliste for klubbens styre "i matrikkelen.

Punkt 7    Kassereren har oversikten over alle konti/fonds og framskaffer en årlig oversikt over dem. Kassereren plikter å ta vare på alle midler, gjøre regnskap for disse hvert år overfor klubben og til enhver tid etter anmodning av styret, utføre slike og andre plikter som hører til kassererens funksjon. Når kassereren slutter, skal vedkommende overlevere til sin etterfølger, eller til presidenten, alle midler, bøker og regnskaper som er i kassererens besittelse.

Artikkel  5 Møter

Punkt 1    Årsmøte

Kolbotn Rotary Klubb avholder fortrinnsvis sitt årsmøte før 1.oktober for valg av de tillitsvalgte og styremedlemmer som skal tjenestegjøre i det neste rotaryåret. Innkalling med saksliste vedlagt revidert regnskap skal sendes alle medlemmer en uke før generalforsamlingen. Saker som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen skal sendes presidenten innen 2 uker før generalforsamling slik at saken kan føres opp på sakslisten

Klubbens årsmøte skal holdes senest 31. desember

Punkt 2    Klubben møter slik: Kolben Kulturhus, Onsdager kl.1900. Melding/beskjed om endringer eller avlysning av et regulært møte skal gis til alle klubbmedlemmer. Alle medlemmer utenom medlemmer som er fritatt for møteplikt i h. t. artikkel VII, pkt 3 i klubblovene skal regnes som tilstedeværende eller fraværende ved det ordinære klubbmøtet. Nærvær må bekreftes gjennom medlemmets tilstedeværelse i minst 50 % av de ukentlige møter, enten i egen eller i annen Rotary klubb.

Punkt 3    Styremøter holdes hver måned. Ekstraordinære styremøter besluttes og innkalles av presidenten eller etter krav fra to styremedlemmer. Styremøter kan avholdes ved telefonkonferanse eller korrespondanse.

 Artikkel 6 - Kontingent

                    Den årlige kontingenten er kr. 2500,-. Den betales: Helårlig innen 30.november. Årskontingenten inkluderer avgiften til Rotary International, abonnement på Rotary Norden, kontingent til distriktet, kontingent til klubben og eventuelle andre pålagte kontingenter til Rotary International eller distriktet.

 Endringer i kontingenten skal foreslås av styret i et av styremøtene i høstsemesteret og besluttes på årsmøtet.

Artikkel 7 Avstemningsregler

Avstemninger i klubben skal foregå ved muntlig stemmegivning eller håndsopprekning unntatt ved valg av tillitsvalgte og styremedlemmer, som velges ved skriftlig stemmegivning. Styret kan også kreve skriftlig votering ved avstemning av enkelte resolusjoner

 Artikkel  8  Komiteer

Punkt 1
Presidenten oppnevner, med styrets godkjennelse, følgende hovedkomiteer:

Administrasjonskomite
           - Herunder  Klubbutvikling og Kameratskap
Medlemsskapskomite
            -Herunder  Medlemsutvikling og Rekruttering
Programkomite

Omdømmekomite
            -Herunder PR, Kommunikasjon, Synlighet og Opplæring

Prosjektkomite

-Herunder  samfunnsprosjekter og TRF

Ungdomstjenesten. Leder for Ungdomstjenesten fungerer som CYEO.

 Presidenten oppnevner også, med styrets godkjennelse, komiteer for spesielle aktiviteter. Alle komiteer skal bestå av en leder og minst to medlemmer.

Alle styrets medlemmer deltar i ulike komiteer bestemt av presidenten.

Punkt 2    Presidenten er selvskrevet medlem av alle komiteer, og som sådan, har presidenten de sammen rettigheter som øvrige komitemedlemmer.

Punkt 3    Hver komiteleder er ansvarlig for de regulære møter og aktiviteter i komitéen, har tilsyn med og koordinerer dens arbeid, og rapporterer til styret om alle komiteens aktiviteter. Dokumenter lagres på Medlemsnett.

Artikkel  9 - Tillatelse til fravær-Permisjon

Ved skriftlig søknad til styret, med gyldig grunn, kan tillatelse til fravær bli gitt, slik at et medlem fritas for å være til stede ved møter i klubben for et nærmere bestemt tidsrom.
Fravær dekket av 85 års regelen skal også godkjennes av styret.

 Artikkel 10   Finanser

Punkt 1    Før hvert regnskapsår starter skal styret utarbeide et årsbudsjett over forventede inntekter og utgifter.

Punkt 2    Kassereren skal sette klubbens midler i en bank eller annen finansiell institusjon som styret velger. Kassereren disponerer klubbens bankkonto og har prokura. delt i to konti, en for klubbaktiviteter og en for tjenesteprosjekter.

Punkt 3    Regninger skal betales av kassereren eller en annen autorisert tillitsvalgt. Regningene skal være attestert.

Punkt 4    En kvalifisert person skal en gang i året gjennomgå alle finansielle transaksjoner.                  Kassereren skal legge fram et revidert regnskap til årsmøtet.   
          

Punkt 5    Klubbmedlemmene skal motta klubbens årsregnskap.

Punkt 6    Ved begynnelsen av hvert regnskapsår, skal styret utarbeide et budsjett for det      kommende Rotary-år. Budsjettet skal bekjentgjøres for alle medlemmer på egnet møte.

 Budsjettet skal være retningsgivende, men kan endres etter behandling i styret.

 Punkt 7    Klubbens regnskapsår går fra 1. juli til 30. juni.

 Artikkel 11 - Fremgangsmåte for valg av medlemmer

1.      Forslag på nytt medlem skal sendes leder for Medlemskapkomitéen. Komiteen vurderer kandidatenes klassifikasjon og valgbarhet og oversender liste over kandidater til styret.  

2.     Styret behandler mottatte forslag til nye medlemmer fortløpende og legger kandidatlisten oppdatert på Medlemsnett hvor alle medlemmer har tilgang og kan melde innsigelser til presidenten. Når kandidatlisten endres sendes e-post til alle medlemmene.

Styret informerer klubbens medlemmer skriftlig om eventuelt opptak.  

 
Artikkel  12 - Vedtektsendringer

Disse vedtektene kan endres på et hvilket som helst regulært klubbmøte. Endring av klubbens vedtekter krever at skriftlig melding er sendt til alle medlemmer 10 dager før møtet, at møtet er beslutningsdyktig ved behandlingen, og at to tredeler av avgitte stemmer støtter endringen. Endringer av disse vedtektene må være i overensstemmelse med Standard Club Constitution, the Rotary International  Constitution and Bylaws og the Rotary Code of Policies.
Name

Inger-Lise Toft

President

Name

Stein Erik Narvesen

President elect

Name

Henriette Christiansen

Sekretær

Name

Sigurd Røisland

Visepresident

Name

Mona Wiger

Styremedlem

Name

Anders Berger

Kasserer


Sosiale medier

Lenke til Lauren's blogg, lukket FB-gruppe
åpen FB-gruppe  og Medlemsnett

Møteinformasjon

Møtested: Kolben, Kolbotn Sentrum
Adresse: Strandliveien 1
Postnummer: 1410
Sted: Kolbotn
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Tage
29. jan. 2020, 19.00 - 20.00

Ansvarlig: Inger-Lise , 3min: Petra R. Nygaard

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...