web
statistics
NYHETER

NYHETER

Møtereferater


Onsdag 19. september
Denne gangen møtt 25 personer (59% fremmøte).
Stein Erik rapporterte fra lørdagnes auksjon. Samarbeidet Rotaryklubbene i mellom hadde fungert bra, og 20 personer fra de tre klubben deltok. Det paralelle Bondens marked synes ikke å ha gitt den forventede drahjelp hva angår publikumsfremmøte. Likevel ble resultatet ca kr. 20.000 som skal anvendes til øyeoperasjoner i Burkina Faso. 

Harald Neegaard hold kveldens 3min der han referte fra hans deltakelse i en internasjonal samling i Italia med 18 persomer fra 10 forskjellige land. Kona til en hollands deltaker brakk hoften, og Harald beskrev levende de problemstillingene som oppstod i forbindelse med sykehusbehandlingen - som endte godt.  Konklusjon: Ta alltid kontkat med ditt forsikringsselskap før beslutningen om behandling på lokalt sykehus eller hjemsendelse blir tatt.
 
Deretter introduserte presidenten Rune Magnussen, DG for Rotaryåret 2018-2019. 

Rune er medlem av Nannestad RK, hans kone heter  Grethe, de har ingen barn og er glade i å reise. Nå er de enige om å ha fokus på Rotary. Glad i fyrstekake.

Rune synes at våre prosjekter er omfattende og at medlemmene må ha lagt ned mange arbeidstimer i prosjektarbidene. Han anbefalte av vi registrerte uforbrukt arbeidstid på medlemsnett for å synliggjøre denne innsatsen. Vi bør sende melding om anvendt arbeidtid til sekretæren som så registrer dette  på medlemsnettet.

Rune anbefalte tildeleing av PHF  til en person som har utført en flott innsats i tråd med Rotarys verdier. og gjerne få pressedekning
 for dette.

Hva angår medlemsrekruttering viste Rune til Sarpsborg RK som fikk 9 nye medlemmer i fjor. Et medlem fra denne klubben kan inviteres for å berette om prosessen.

 Når «ikke-medlemmer» på forespørsel om å bli med på et Rotarymøte og bli kjent med klubben svarer med har ikke tid» foreslo Rune som svar at «da bør du likevel bli med meg og møte 25 andre som har tatt seg tid.»  

Rune påpekte viktigheten av RF for Rotaryklubbenes prosjekter. At det i dag  bare 14 -15 poliotilfeller skyldes innsatsen til Rotary  i samarbeide med WHO, Røde Kors og Bill Gate. For hver krone vi donerer til RF eller RI går  minst 90% direkte til formålet/prosjektet. Der hvor vi samarbeider med store organisasjoner går 40-50% bort i admin. 

Informasjon fra Hilde/sekretær til medlemmene: Deltakelse på komitemøter registreres på medlemsnettet som fremmøte. Deltakelse i arbeidsmøter registreres i medlemsnett når sekretæren får beskjed. Deltakelse på rakfiskaften, torskaften o.l. registreres i medlemsnett. Deltakelse på møter i andre klubber, registreres på medlemsnettet. Regelen er: Gi beskjed til sekretæren.
Stein Erik fikk en vinflaske av DG som belønning                            
Presidentem  gir DG  en innerammet  Møhlen seddel .
 for  klubbens  auksjonsjobbing                                                               

Noen fotografier fra auksjonsdagen lørdag  22. september.
Referat fra KRK årsmøte onsdag 26. september 2018

Antall tilstede: 24/58,54%

Sigurd ønsket velkommen, tente lys: «Be the inspiration»

Rein opplyste at det ble avsatt kr. 50.000 til vedlikehold av Sansehagen i 2015. Av denne summen gjenstår pr. 1. Juli tilnærmet kr 35.000. Erfaringsmessig påløper det ca. kr 5.000 - 6.000 årlig. Dugnad 8/10 kl. 10 på sansehagen, Høyås. Påmelding til Rein eller Bjørn Johansen.

3 minutter ved Jan-Ulf: Han hadde med seg Norsk Rotary matrikkel fra 1982-83, den han fikk da han ble tatt opp som medlem. Der ser han at fortsatt er Tore O, Bjørn J, Odd E og Knut Olav fortsatt er medlemmer. Leif Stormorken og Jan-Ulf startet i 1983. Det er lang fartstid for disse i Rotary klubben.

Årsmøtet:
Ingen kommentarer til innkallingen eller agendaen. Hilde ble valgt til å registrere fremmøte og til å være referent. Solveig Brorson Olsen og Sigurd Aune ble valgt til å signere årsrapporten (Protokoll)

Klas Bergersen, President i 2017-18 gikk gjennom rapporten. Selve rapporten var oversendt før Generalforsamlingen/Årsmøtet i tråd med regelverk. En kommentar fra salen: Fint om vi kan registrere i regnskapet den årlige støtten til kirken/ OPUS som et prosjekt og synliggjøre den økonomiske støtten medlemmene gir. Dette ble vedtatt og tas med i regnskapet 2018-19. Gjennomgang regnskap v/Kasserer Anders Berge Fra null resultat til overskudd kr. 24 000. Det er uendret kontingent på kr. 2400,-. Budsjettert 2 til Ryla og en økning i leie av lokale er tatt med. Forslag om kjøp av PC (kr. 5000). Vi ser om vi skal dele med Gjersjøen. Det er satt av kr. 10 000 til fremtidig utvekslingsstudent.

Kommentar fra salen: Hvorfor reduksjon i støtten til RF? Mulig årsak: endringen i kontingent fra 2000 til 2400? Bør vi redusere kontingenten? Vi fikk overskudd takket være at vi økte kontingenten. Forslag om at styret vurderer om del av overskudd kan gå til RF. Behandles i styret.

Budsjettet ble godkjent

Valg, nominasjonskomiteen  forslag for neste periode:

a. President, Inger-Lise Toft

b. Visepresident, Sigurd Røisland

c. President Elect, Stein Erik Narvesen

d. Sekretær, Henriette B. Christiansen

e. Kasserer, Anders Berger

f. Styremedlem, Mona Wiger

Andre saker Utvekslingsstudent: Enighet om å støtte forslag til Oppegård og Gjersjøen Rotary klubb om å ta imot utvekslingsstudent 2019-2020.

Skype-overføring av klubbmøter: Enighet om at styret behandler denne muligheten.

Tiltak for å bedre fremmøtet - oppfølging fra Medlemskapskomiteen ved stort fravær. Sekretæren sender til komiteleder to ggr i halvåret oversikt over fremmøte og følger opp hvor aktuelt. Oppfølging via faddere. Styret går gjennom og eventuelt oppdaterer retningslinjene for fadderordningen og legger den ut på klubbens side. Informerer klubbmedlemmene når klart.

Facebook åpen eller lukket: Medlemmene synes det er fint med en åpen og en lukket facebook slik som Oppegård har. Presidenten følger opp videre.

Fra komiteleder Omdømme, Harald Neegaard: Følgende innspill fra Omdømmekomiteen ble referert for årsmøtet og ble kommentert. De vil bli tatt med til viderebehandling i styret.

• Vi trenger nye medlemmer, men det stadige maset om nye medlemmer bør dempes

• Vi bør diskutere om vi fortsatt skal ha hagemøter eller om vi bør ha et færre antall enn det vi har i dag

• Fremmøte-prosenten er lav, er det behov for å ta en ny runde på hvorfor medlemmene ikke kommer på møter/samlinger?

• Hvordan kan vi bli bedre kjent samt løse opp på grupperinger. Bordplan ved sosiale samlinger bør benyttes. Ved samlinger kan vi også bli mer bevist på introduksjon rundt bord man sitter ved.

Harald O: KRK Webside: Referater fra møtene legges under Nyheter. Gamle referater kan dessverre ha e blitt borte pga datafeil.

Sigurd: Grasrota: Dere som spiller Lotto, registrer dere. Det er nå mulig. Spleis prosjektet lever videre: Prosjektet kan være Høyås Sansehagen eller Bua (lokalt). Hvis Bua må Fremtiden i våre hender involveres. Det må avklares. Sigurd sørger for sakens videre fremdrift.

Program Q4 klar. Det lages papirvariant.


 
Mitt største øyeblikk i karrièren

18. juni 2017

Mitt største øyeblikk i karrièren

Dagens foredrag 14.06.17:
Dette møtet var i henhold til opprinnelig plan et besøk ved Son Kystkultursenter. Pga av sykdom måtte dette avlyses. Som erstatter fikk vi besøk av Bartosz Piasecki for å snakke om ”Mitt største øyeblikk i karrièren”.

Brunvoll AS - utfordringer og muligheter som eksportbedrift

16. juni 2017

Brunvoll AS - utfordringer og muligheter som eksportbedrift

Dagens foredrag 07.06.17:
Vår mann i Brunvoll AS, Arthur Brunvoll kåserte om ”Utfordringer og muligheter som eksportbedrift”.

14. mai 2017

Referat fra RYLA-seminar + "Fremtidens tannhelse"

Program 10.05.17:
Del 1: Våre RYLA-deltagere: Una Sand, Sergio Daniel Prin Calderon og Sigmund Røtnes Widerberg var invitert til å fortelle om sine erfaringer fra seminaret.
Del 2: Foredrag av Kjell Erik Tonne om "Fremtidens tannhelse".

Polio+ og litt om medlemsutvikling

14. mai 2017

Polio+ og litt om medlemsutvikling

03.05.17:
Vår PDG i D2260 Lena Mjerskaug er et oppkomme av kunnskap om Rotary og har mange ideer om hvordan Rotary kan utvikles lokalt og i distriktet. Lena kommer fra Enebakk Rotaryklubb, jobber i forsvaret og er aktiv på mange plan i vårt distrikt.

7. februar 2016

Intercitymøte

Det siste møtet i vårt program var Intercity møte 4 februar i regi av Ski og Langhus RK. Det møtte 5 av 56 medlemmer fra KRK!
Tittelen på presentasjonen som ble holdt i Ski Kinosenter var: «Samferdsel i Follo – ikke bare Follobanen og E 18!».

Den nye forsvarsplanen

5. februar 2016

Den nye forsvarsplanen

Bjørn Ganger ga oss den 27.01.16 god innsikt i arbeidet med ”Den nye forsvarsplanen”.
Bjørn Ganger er Seniorrådgiver i Forsvaret med utdannelse fra Krigsskolen.

Sosiale medier

Lenke til Lauren's blogg, lukket FB-gruppe
åpen FB-gruppe  og Medlemsnett

Møteinformasjon

Møtested: Kolben, Kolbotn Sentrum
Adresse: Strandliveien 1
Postnummer: 1410
Sted: Kolbotn
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Tage
29. jan. 2020, 19.00 - 20.00

Ansvarlig: Inger-Lise , 3min: Petra R. Nygaard

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...