web
statistics
NYHETSARKIV / INTERN KLUBBINFORMASJON / KPM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------

 


Forslag til Langtidsplan

for Kolbotn Rotary Klubb mot 2010 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  KPM – klubbens planer og mål

 

KPM er ment å sette hovedretning for klubbens virksomhet i de tre kommende år, og den skal være forenlig med Rotary Internationals strategi. Det forutsetter at klubben er kjent med RIs strategi som vedlegges i eget dokument og som er gjennomgått på PETS. Utarbeidet KPM må ha god forankring blant klubbens medlemmer, og innkommende presidenter må slutte opp om klubbens KPM som et styringsverktøy. Hensikten er blant annet å skape kontinuitet i klubbens virksomhet.

 

Utfylt KPM sendes DGE Jon Ola Brevig pr e-post jbrevig@online.no innen 17. mai 2015. Husk å sende kopi til assisterende guvernør.

 

Klubbens navn og områdetilhørighet:

Kolbotn Rotary Klubb

 

Klubbens visjon:

En attraktiv klubb for neste generasjon

 

Notér tre av klubbens hovedmål for en treårs-periode, og prioriter dem:

1.  Beholde og styrke det gode miljø i klubben

2.  Fokusere på humanitært arbeid gjennom   gode nasjonale og internasjonale prosjekter

3.  Medlemsutvikling

 

 

Notér tre delmål som skal oppnås i Rotary-året 2015-2016:

1. Ett nytt prosjekt som finansieringskilde

2. Omsorg for eksisterende medlemmer. Oppfølging av medlemmer ved lengre fravær

3. Skaffe 3 nye medlemmer

 

 

Hvilke tiltak skal treffes for å oppnå delmålene?

Sterk involvering og oppfølging av komitéene

 

 

Rotarys tjenesteområder

I det følgende beskrives tjenesteområdene stikkordsvis med underpunkter. Skriv i kolonnen til høyre hvilke tjenesteområder klubben vil engasjere seg i, og redegjør for hvilke tiltak klubben vil iverksette for å følge opp det som er valgt:

 

Klubbtjeneste:

 

Klubb- og medlemsutvikling:

Distriktet ønsker å stimulere til en medlemsvekst på 2 % pr år.

Antall medlemmer per 01. 04.15:

53

Antall medlemmer – mål per 30.06.16:

55

Hvilken strategi vil klubben ha for å nå målet?

Involvere alle komitéene og det enkelte medlem i rekruttering

Gjenspeiler klubbmedlemmene yrkesmangfoldet i klubbens nærområde?

I stor grad, men håndverks- og industrifagene er underrepresentert.

Hvis ikke – hvordan kan klubben rette på dette?

Være obs på rekruttering fra ulike miljøer og gjerne andre kulturer for å sikre etnisk mangfold

Klubbens kontaktperson for klubb- og medlemsutvikling:

(Navn, e-post og telefon)

 

Hvor mange sosiale aktiviteter utenom klubbmøtene har din klubb per år?

4 pluss evt. reiser

Opplæring og kommunikasjon

 

Hvor mange representanter vil klubben delta med på:

 

Seminar om rekruttering, klubb- og medlemsutvikling aug./okt. 2015?

3

Seminar om internasjonalt arbeid og engasjement i okt. 2015? Dette gir kvalifisering til å søke TRF-midler og bør omfatte 2 personer fra klubben – fortrinnsvis president og innkommende president.

2

Distriktskonferansen 19. – 20. september 2015?

3

Distriktssamlingen 2016 - totalt?

3

               – herav nye medlemmer?

1

Benytter klubben et introduksjonsprogram om Rotary for potensielle og nye medlemmer – eventuelt hvilket?

Klubbens eget introduksjonsprogram

Andre opplysninger om medlemmer:

 

På hvilken måte har klubben sikret at egen hjemmeside er oppdatert?

Web-ansvarlig pluss 2 andre

Ønsker klubben hjelp og støtte fra distriktet til å opprette ny hjemmeside?

Ved spesielle behov

Klubbens PR og media ansvarlig

(Navn, e-post og telefon)

Presidenten: Jon D. Orten,

jdorten@gmail.com, 99457505

Har klubben en strategi eller plan for hvordan kommunisere ut: «Be a gift to the world»? Beskriv.

Kommuniseres ved lys-tenning på hvert møte og synliggjøres gjennom medlemmers aktiviteter for andre. Eksternt ved å benytte lokale medier

Hvor ofte sendes informasjon til medlemmene per måned?

Sekretærs ukentlige info.

Antall medieoppslag som beskriver våre prosjekter per år?

4-5

Bruker klubben sosiale medier til å fortelle om sine aktiviteter? I tilfelle hvilke?

Nett-side og Facebook

Har klubben fadderordning for nye medlemmer? Hvis ja, hva gjør fadderne?

Ja. Fadderne gjør nye medlemmer kjent med klubben og er deres mentorer.

Hvor mange medlemmer har tillitsverv på distriktsnivå?

1

 

Samfunnstjeneste/samfunnsprosjekter

 

Hvilke lokale prosjekter er klubben engasjert i?

Høyås: Sansehage (sammen med Oppegård Rk og Gjersjøen Rk) og mulig bålhus.

Hvilke nasjonale prosjekter er klubben engasjert i?

Ingen utenom Handicamp

Hvilke internasjonale prosjekter er klubben engasjert i?

Drift av dataskole og utstyr til to yrkesskoler på Sri Lanka. Fadderbarn på Sri Lanka. Øyekirurgi i Burkina Faso.

Har klubben prosjekter i samarbeid med andre klubber?

Hvis ja: Hvilke prosjekter og med hvilke klubber?

Samarbeider med Gjersjøen, Oppegård, Sagdalen, Skjeberg og Kolbotn Rotaract.

Har klubben planer om å engasjere seg i nytt/nye prosjekter – i så fall hvilke?

Lokale og internasjonale prosjekter vurderes fortløpende

Ønsker klubben å samarbeide om prosjekter med andre klubber?

Vurderes fortløpende med Gjersjøen og Oppegård

Har klubben vennskapsklubb(er) – evt. hvilke(n)?

Nei

Klubbens kontaktperson for samfunnsprosjekter:

(Navn, e-post og telefon)

 

 

Ungdomstjeneste

Under Ungdomstjenesten og klubbenes aktive medvirkning vil vi gi ungdom økt samfunnsforståelse og innsikt i betydningen av å arbeide for fred og vennskap verden over.

Rotaract

 

Har klubben på nåværende tidspunkt kontakt med Rotaractklubber i distriktet?

Ja, med Kolbotn Rotaract

På hvilken måte vil klubben støtte Rotaractklubben i sitt område?

Kolbotn, Gjersjøen og Oppegård tar et initiativ sammen for å få Kolbotn Rotaract opp å gå igjen.

Om slik klubb ikke finnes - vil klubben bidra til å opprette en Rotaractklubb i området?

 

Rotary Youth Leadership Award (RYLA)

 

Hvor mange deltakere ønsker klubben å finansiere og sende til RYLA-seminaret i mars 2016?

3 personer

Ungdomsutvekslingen

 

I Distrikt 2260 deltar vi i 3 former for ungdoms-utveksling. Hvilke program vil klubben delta i?

 

a)      Short term

Ikke i 2015-16

b)      Camps/Roundtrips

Har 1 deltaker i 2015. Ønsker å gjenta det

c)      Long term/ettårsutveksling

Ikke i 2015-2016

Hvor mange ungdommer ønsker klubben å sende på utveksling i året 2016-2017? Husk fristen 1. november 2015.

Ikke fastlagt ennå

Ønsker klubben å inngå samarbeid med andre klubber for å sende ungdommer på utveksling?

Vurderes fortløpende

Har klubben planer om å bekjentgjøre Camps/Roundtrips sommeren 2016 og 2017:

Ja

Klubbens kontaktperson for ungdomsutvekslingen

(Navn, e-post og telefon)

 

Har klubben aktiv oppfølging og tilbud om Rotary-medlemskap til tidligere deltakere/medlemmer i:

 

a)      RYLA-seminar?

Nei

b)      Rotaract

Ja

c)      Ungdomsutveksling

Nei

 

Rotary Foundation

 

Distriktets oppfordring for bidrag til Rotary Foundation i Rotaryåret 2015-16.

USD 100,- pr medlem

Hva er klubbens mål for bidrag til Rotary Foundation Annual Giving i Rotaryåret 2015-16?

Kr   500  pr. betalende medlem. Ønsker å øke deltakelsen

 

Bruker klubbens medlemmer Autogiro–ordning til TRF? Hvis ja, hvor mange?

Nei

Har klubben planer for arrangement som kan gi økonomisk bidrag til PolioPlus?

I tilfelle ja, hvordan?

Under vurdering

Hva er klubbens mål for bidrag til PolioPlus i Rotaryåret 2015 - 2016

Vi følger Distriktet

 Hvor mange Paul Harris Fellows Recognition vil klubben dele ut i Rotaryåret 2015-16?

1

Hvor mange Certificate of Appreciation vil klubben dele ut i Rotaryåret 2015-16?

(Tilsvarer Paul Harris Fellows Recognition, men er heder til organisasjoner, foreninger og lignende.)

1

Klubbens kontaktperson for The Rotary Foundation:

(Navn, e-post og telefon)

Knut Olav Moen,

 

Budsjett: Er klubbens budsjett satt opp i samsvar med aktivitetsnivået?

Ja

 

Annet

 

Hvor ofte oppdateres hjemmesiden pr måned?

3-4

Gjenspeiler hjemmesidene klubbens aktiviteter?

Ja

Hvor mange medieoppslag har klubben hatt i løpet av siste år?

Ca. 5

Hvor mange av klubbens medlemmer er med i et Rotary Fellowship?

Ingen

Hvilke Fellowships?

 

Hvilke tjenester ønsker klubben fra distriktet?

Tilgjengelighet ved behov

 

 

 

Denne KPM er behandlet på minst ett medlemsmøte og vedtatt i styret.

 

 

 

          Kolbotn,     april                                                                            Jon D. Orten

-------------------------------------------                             ------------------------------------------

               Sted og dato                                                                 Klubbpresident 2015-16
---------------------------------------------------------------------

Klubbenes planer og mål (KPM)

Distrikt 2260

Fylles ut og sendes DGE Jan Sverre Hanssen innen 01. mai 2014

j-sverre@online.no

Vær snill å sende kopi til din assisterende guvernør.

 

 

Klubbens navn:

 

Kolbotn Rotary Klubb

 

 

 

Område A, B, C, D, E, F, G eller H?

 

F

 

 

 

Samfunnsprosjekter

 

 

Hvilke lokale prosjekter er klubben engasjert i?

 

Bokmessen i Kolben

Sansehagen på Høyås

Rotary-stipend

 

 

 

Hvilke nasjonale prosjekter er klubben engasjert i?

 

-         

 

 

 

Hvilke internasjonale prosjekter er klubben engasjert i?

 

Drift av dataskole Sri Lanka

Utstyr til to yrkesskoler Sri Lanka

Øyekirurgi i Burkina Faso ???

Annet?

 

 

 

Har klubben prosjekter i samarbeid med andre klubber?

Hvis ja. Hvilke prosjekter og med hvilke klubber?

 

Samarbeider med de to andre Oppegård-klubbene, Sagdalen og Kolbotn Rotaract

 

 

 

Har klubben planer om å engasjere seg i nytt/nye prosjekter – i så fall hvilke?

 

Både lokale og internasjonale prosjekter vurderes fortløpende

 

 

 

Ønsker klubben å samarbeide om prosjekter med andre klubber?

 

Vi er allerede godt engasjert med andre klubber

 

 

 

Har klubben vennskapsklubb/-er– evt. hvilken/hvilke?

 

Nei

 

 

 

Klubbens kontaktperson for samfunnsprosjekter:

(Navn, e-post og telefon)

 

Mona Wiger, 92605357, mona@westerlin.no

 

 

 

Ungdomstjeneste

 

Under Ungdomstjenesten og klubbenes aktive medvirkning vil vi gi ungdom økt samfunnsforståelse og innsikt i betydningen av å arbeide for fred og vennskap verden over.

Rotaract

 

 

Har klubben på nåværende tidspunkt kontakt med Rotaractklubber i distriktet?

 

Ja, med Kolbotn Rotaract

 

 

 

På hvilken måte vil klubben støtte Rotaractklubben i sitt område?

 

Klubben vil dedikere minst én person i komiteen for Ungdomstjenesten som ansvarlig for oppfølging og støtte til Kolbotn Rotaract.

 

 

 

 

Om slik klubb ikke finnes - vil klubben bidra til å opprette en Rotaractklubb i området?

 

Allerede gjort  

 

 

 

Rotary Youth Leadership Award (RYLA)

 

 

Hvor mange deltakere ønsker klubben å finansiere og sende til RYLA-seminaret i mars 2015?

 

3 personer

 

 

 

Ungdomsutvekslingen

 

Ingen

Hvor mange ungdommer ønsker klubben å sende på utveksling i året 2014-2015?

 

 

 

 

 

Ønsker klubben å inngå samarbeid med andre klubber for å sende ungdommer på utveksling?

 

Ikke p.t.

 

 

 

I Distrikt 2260 deltar vi i 3 former for ungdoms-utveksling. Hvilke program vil klubben delta i?

 

 

a)      Short term

 

Ikke i 2014-15

b)     Camps/Roundtrips

 

Vil forsøke å få med deltagere i 2015

c)      Long term/ettårsutveksling

 

Ikke i 2014-15

Har klubben planer om å bekjentgjøre Camps/Roundtrip sommeren 2014 og 2015:

 

Ja, vil informere bedre om mulighetene for Camps i målgruppen

 

 

 

Vocational Training Team

 

Distriktet undersøker hvilke tilbud/muligheter som finnes.

Hvor mange representanter ønsker klubben å fremme forslag på?

 

?

 

 

 

Klubbens kontaktperson for Ungdomstjenesten (tidl. Distriktsprogrammer):

 (Navn, e-post og telefon)

 

Ikke avklart

 

 

 

Klubbens kontaktperson for ungdomsutvekslingen (YEO):

(Navn, epost og telefon)

 

?

 

 

 

Opplæring og kommunikasjon

 

Distriktet ønsker å legge til rette for at klubbens medlemmer kan videreutvikle sin kunnskap om Rotary.

Hvor mange representanter vil klubben delta med på:

 

 

a)      Seminar om rekruttering, klubb- og medlemsutvikling aug./okt. 2014?

 

2

b)     Seminar om internasjonalt arbeid og engasjement i okt. 2014?

 

2

c)      Distriktskonferansen 20. – 21. september 2014?

 

3

d)     Distriktstreningssamlingen 2015 – totalt?

 

4

e)                     – herav nye medlemmer?

 

2

Benytter klubben et introduksjonsprogram om Rotary for potensielle og nye medlemmer – evt. hvilket?

 

Ja, har laget en presentasjon om Rotary generelt og vår klubb som gjennomgås med nye medlemmer

 

 

 

På hvilken måte har klubben sikret at egen hjemmeside er oppdatert?

 

Tre personer deler ansvaret med å oppdatere web-sidene, hvorav én er web-ansvarlig

 

 

 

Ønsker klubben hjelp og støtte fra distriktet til å opprette ny hjemmeside?

 

Nei

 

 

 

Klubbens PR og media ansvarlig

(Navn, e-post og telefon)

 

?  

 

 

 

Klubbens kontaktperson for opplæring og kommunikasjon:

(Navn, e-post og telefon)

 

Klas Bergersen, ksb@servi.no, 90639567

 

 

 

Har klubben en strategi eller plan for hvordan kommunisere ut: «Light up Rotary»?

 

Eksternt – «synliggjøre Rotary»:

Synliggjøre bedre Rotarys arbeid for unge og våre lokale prosjekter.

Rekruttere ressurspersoner for fremtiden.

 

Internt – «skape lys i klubben»:

Videreføre visjonen om «En attraktiv klubb for neste generasjon».

Styrke engasjementet i klubben gjennom et godt klubbprogram.

Bygge videre på vårt inkluderende og gode klubbmiljø  

 

 

 

Rotary Foundation

 

 

Distriktets oppfordring for bidrag til Rotary Foundation i Rotaryåret 2014-15.

 

USD100,- pr medlem

 

 

 

Klubbens mål for bidrag til Rotary Foundation

i Rotaryåret 2014-15?           

 

kr 300 pr. medlem

 

 

 

 

Bruker klubbens medlemmer Autogiro–ordning til TRF? Hvis ja, hvor mange?

 

Nei

 

 

 

Hvor mange Paul Harris Fellows Recognition vil klubben dele ut i Rotaryåret 2014-15?

 

1

 

 

 

Har klubben planer for arrangement som kan gi økonomisk bidrag til PolioPlus?

I tilfelle ja, hvordan?

 

Diskuteres 7.4

 

 

 

Klubbens mål for bidrag til PolioPlus i Rotaryåret 2014 – 2015?

 

Diskuteres 7.4

 

 

 

Hvor mange Certificate of Appreciation vil klubben dele uti Rotaryåret 2014-15?

(Tilsvarer Paul Harris Fellows Recognition, men er heder til organisasjoner, foreninger og lignende.)

 

Ingen

 

 

 

Klubbens kontaktperson for The Rotary Foundation:

(Navn, e-post og telefon)

 

Knut Olav Moen, knumoen@online.no, 22561624 / 90140157

Klubb- og medlemsutvikling

 

Distriktet ønsker å stimulere til en medlemsvekst på 3% hvert år.

Antall klubbmedlemmer - registrert 01.07.13*

 

Jon?

Antall klubbmedlemmer - registrert 01.04.14*

 

51

* iht. det medlemstall som fremkommer i NORFOs medlemsnett

 

 

Antall klubbmedlemmer – mål per 30.06.14 (Se inneværende års KPM)

 

51?

Antall klubbmedlemmer – mål 30.06.15

 

53

Hvilken strategi vil klubben ha for å nå målet?

 

Sterkere fokus på rekruttering og faddernes rolle. Etablere egen komite for Medlemsutvikling og rekruttering. Kontinuerlig arbeid med listen over potensielle kandidater. Fokus på forpliktende fadderskap. Fast struktur for klubbopptak og opplæring.

 

 

 

Har klubben aktiv oppfølging og tilbud om Rotarymedlemskap til tidligere deltakere/

medlemmer i:

 

 

a)      RYLA-seminar?

 

RYLA-deltagerne presenterer sine opplevelser og erfaringer på et klubbmøte, der også Rotaract er invitert.

b)     Rotaract?

 

Klubben skal følge opp Rotaract-medlemmer som nærmer seg aldersgrensen

c)      Group Study Exchange?

 

Ikke aktuelt p.t.

d)     Round Table / Ladies Circle?

 

Ingen kontakt med RT eller LC i området

e)      YE

 

Ingen aktiv strategi p.t.

Gjenspeiler klubbmedlemmene yrkesmangfoldet i klubbens nærområde?

 

Ja

 

 

 

Hvis ikke – hvordan kan klubben rette på dette?

 

-         

 

 

 

Rotary Fellowships

 

 

Hvor mange av klubbens medlemmer er med i et Rotary Fellowship?

 

Ingen

 

 

 

Hvilke Fellowships?

 

-         

 

 

 

Klubbens kontaktperson for klubb- og medlemsutvikling:

(Navn, e-post og telefon)

 

Ine Barlie, i-barlie@online.no, 91174401

 

 

 

Klubbens mål for kommende Rotaryår

 

 

Nevn klubbens 3 høyeste prioriterte mål for Rotaryåret 2014-15:

 

1) Medlemsutvikling: opprettholde antall medlemmer og fire nye medlemmer

 

 

2)

 

 

3) Øke lokal kjennskap til Kolbotn Rotary

Annet

 

 

Hvilke tjenester ønsker klubben fra distriktet?

 

 

 

 

 

Er klubbens planer og mål behandlet og besluttet

i styre/klubbmøte?

 

Ja

 

 

 

Kolbotn, 27. april 2014                                             Jan Bjørnstad

Sted og dato                                                              Klubbpresident 2014-15

 

 

,
--------------------------------------------------------------------

Klubbenes planer og mål (KPM)

Distrikt 2260

Fylles ut og sendes DGE Jan Eddie Tinlund innen 01. mai 2013

jedtin@online.no

 

Klubbens navn                                                                    ­­­­­­­­Kolbotn Rotary Klubb

Område- sett kryss for riktig område                                                                         A    B    C    D    E    XF    G    H  

 

Samfunnsprosjekter

 

Hvilke lokale prosjekter er klubben engasjert i?                 Sansehagen på Høyås

                                                                                              Bokmessen på Kolbotn

                                                                                              Rotarystipend

Hvilke nasjonale prosjekter er klubben engasjert i?                            

                                                                                                                     

Hvilke internasjonale prosjekter er klubben                                    Drift av dataskole Sri Lanka

engasjert i?                                                                                               Utstyr til to yrkesskoler Sri Lanka

                                                                                              Øyekirurgi i Burkina Faso

 

Har klubben prosjekter i samarbeid med andre klubber?     Ja, vi samarbeider med de to andre

                                                                                              Oppegårdklubbene, Sagdalen og

                                                                                              Kolbotn Rotaract.

 

 

Har klubben planer om å engasjere seg i nytt/nye prosjekter – i så fall hvilke? Ja, nye lokale                                                                        og internasjonale prosjekt vurderes                                                                     løpende.                                                                      

Har klubben vennskapsklubb/-er– evt. hvilken/hvilke?      Nei

 

Klubbens kontaktperson for samfunnsprosjekter:    Bjørn  Eikanger Johansen, bjorn.johansen38@gmail.com tlf 92067070 og 66809494

Navn, e-post og telefon

 

Distriktsprogrammer

 

Rotaract

På hvilken måte vil klubben støtte Rotaractklubben i sitt område?             
                                                                                                                                     Ved å invitere kubben til våre møter.

 

Om slik klubb ikke finnes - vil klubben bidra til å opprette en                             

Rotaractklubb i området?                                                                                                               ____________

 

 

Rotary Youth Leadership Award

Hvor mange deltakere ønsker klubben å finansiere og
sende til RYLA-seminaret Rotaryåret 2013-14?                                                                  3

 

 

Ungdomsutvekslingen

Hvor mange ungdommer ønsker klubben å sende på utveksling i året 2013-2014?

I Distrikt 2260 deltar vi i 3 former for ungdomsutveksling:                                                         

-         

-        Short term                                                                                                                                 0

-        Camps or Roundtrips                                                                                                              1-2

-        Long term/ettårsutveksling                                                                                                    0

 

Group Study Exchange                                                       

Hvor mange representanter ønsker klubben å fremme forslag på?                              0

 

Klubbens kontaktperson for Distriktsprogrammer: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Bjørn Olav Rosseland, bjorn.rosseland@umb.no tlf. 90115697

Navn, e-post og telefon

 

 

Opplæring og kommunikasjon

Hvor mange og hvilke representanter vil klubben delta med på:

            ,Seminar om rekruttering, klubb- og medlemsutvikling i aug/okt 2013?  2

               ,Seminar om internasjonalt arbeid og engasjement i oktober 2013?          2

               ,Distriktskonferansen 21.og 22. september 2013?                                      4

,Distriktssamlingen 2014 - totalt?     (PETS)                                                             1

,Distriktssamlingen – herav nye medlemmer?                                                       3

 

 

Benytter klubben et introduksjonsprogram om Rotary for potensielle
og nye             medlemmer – evt. hvilket?     Vi vil benytte eget program.                                                                                                                                                                                

 

 

På hvilken måte har klubben sikret at egen hjemmeside er oppdatert? Ønsker klubben hjelp og støtte fra distriktet til å opprette ny hjemmeside?          Et medlem har ansvaret for dette. Foreløpig noe usikkert om vi trenger hjelp fra distriktet.                          

 

Klubbens kontaktperson for opplæring og kommunikasjon: Harald Negaard, hanee@online.no tlf 66805074 og 90502739

Navn, e-post og telefon

 

Har klubben kontakt med Rotaractklubber i distriktet?  Ja, Kolbotn Rotaract

 

Har klubben en strategi/tips til andre klubber mht hvordan vi bedre kan kommunisere ”Hva Rotary er”?                 --------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rotary Foundation

 

Distriktets oppfordring for bidrag til Rotary Foundation

i Rotaryåret 2012-13.                                                                               USD100,- pr medlem

 

Klubbens mål for bidrag til Rotary Foundation

i Rotaryåret 2012-13?                                                                                              kr 300,- pr medlem

 

Bruker klubbens medlemmer Autogiro–ordning til RF?                            Nei
Hvis ja, hvor mange?                                                                                  

 

Hvor mange Paul Harris Fellows Recognition vil klubben dele ut

i Rotaryåret 2012-13?                                                                                              1

 

Hvor mange Certificate of Appreciation vil klubben dele ut

i Rotaryåret 2013-14? (Tilsvarer Paul Harris Fellows Recognition

men er heder til organisasjoner, foreninger og lignende.)                                       _______________

 

Har klubben planer om å arrangere Camps/Roundtrip sommeren 2013?               Nei

 

Klubbens kontaktperson for Rotary Foundation:     Knut Olav Moen, knumoen@online.no tlf.22561624 og 90140157

Navn, e-post og telefon

 

 

Klubbens mål for kommende Rotaryår

 

Nevn klubbens 3 høyest prioriterte mål for Rotaryåret 2013-14:    1) Medlemsutvikling + 3

                                                                                                             (ingen netto vekst)

                                                                                                                                     2) En attraktiv klubb for

                                                                                                              neste generasjon

                                                                                                                                     3) Økt PR/ medieomtale

Annet

 

Hvilke tjenester ønsker klubben fra distriktet?                   Foreløpig noe uklart, dette vil vi komme tilbake til dette.
                                                                                               ____________________________
                                                                                               ____________________________

 

Er klubbens planer og mål behandlet og besluttet

i styre/klubbmøte?                                                                Styret og komiteledere.                                 ­­­­­­­­­

 

 

 

Klubb- og medlemsutvikling

Antall klubbmedlemmer - registrert 01.07.13*                                                       51

Antall klubbmedlemmer - registrert 01.04.13*                                                       51
* iht. det medlemstall som fremkommer i NORFOs medlemsnett

                                  

Antall klubbmedlemmer - mål         30.06.13 (Se inneværende års KPM)                           51 klubbmedlemmer - mål         30.06.14                                                                      51

 

Hvilken strategi vil klubben ha for å nå målet? Systematisk og kontinuerlig innsats mot yrkesaktive kandidater. Forpliktende fadderskap. Fast struktur for klubbopptak og opplæring. Oppfølging av nye medlemmer. Alle medlemmene må være engasjert i rekruttering av nye medlemmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Har klubben aktiv oppfølging og tilbud om Rotarymedlemskap til

tidligere deltakere/medlemmer i:    
                                               -RYLA-seminar?                                                       __________

                                               -Rotaract?                                                                  __________

                                               -Group Study Exchange?                                          __________

                                               -Round Table / Ladies Circle?                                  __________

 

Gjenspeiler klubbmedlemmene yrkesmangfoldet i klubbens nærområde?           

Hvis ikke – hvordan kan klubben rette på dette?      Klubben har et bra yrkesmangfold som vil bli fulgt opp ved rekruttering av nye medlemmer.                                                                                                                                

 

Rotary Fellowships

Hvor mange av klubbens medlemmer er med i Rotary Fellowships?          Ingen

Hvilke Fellowships?                                                                            ______________________________
                                                                                                                     

Klubbens kontaktperson for klubb- og medlemsutvikling: Unni Lunde Walbeck, unni.walbeck@gmail.com tlf 95134518

Navn, e-post og telefon

 

 

 

 

 

 

              Kolbotn,                                                                                   

                                                                                                           Hugo Fjeld      

               30. april 2013                                 

               Sted og dato                                                                       Klubbpresident 2013-14

 

 

Skjemaet finnes i wordformat slik at svar på spørsmålene kan skrives direkte inn i teksten.

 Sosiale medier

Lenke til Lauren's blogg, lukket FB-gruppe
åpen FB-gruppe  og Medlemsnett

Møteinformasjon

Møtested: Kolben, Kolbotn Sentrum
Adresse: Strandliveien 1
Postnummer: 1410
Sted: Kolbotn
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Tage
29. jan. 2020, 19.00 - 20.00

Ansvarlig: Inger-Lise , 3min: Petra R. Nygaard

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...