web
statistics
HVORFOR ROTARY / PRESENTASJON AV ROTARY / FADDERVEILEDNINGENFadderveiledning


Har du foreslått et nytt medlem, og fått din medlemskandidat opptatt i klubben, er du "fadder" for dette nye medlemmet. Det fortsetter du å være så lenge dere begge er medlem av klubben, men etter at det nye medlemmet er vel etablert i klubben, betyr det ikke så mye i praksis.

 Som fadder har du et overordnet mål: Å få det nye medlemmet til å trives i klubben, og til å bli en aktiv og velorientert rotarianer som føler seg vel integrert i klubbfellesskapet.

PRESENTER DET NYE MEDLEMMET FOR KLUBBENS ØVRIGE MEDLEMMER
 Jo før vedkommende blir kjent med de andre, desto bedre. Den personlige kontakten er limet som holder Rotary sammen, og et nytt medlem vil raskere føle seg hjemme i klubben når han/hun har vært gjennom "presentasjonsfasen".


 GJØR AVTALE OM Å MØTES NESTE GANG
 Sørg for å gjøre en konkret avtale om at dere møtes til neste møte. Står neste møte i avtaleboken blir det så mye enklere å finne tid. Tips: Det nye medlemmet skriver inn Rotarymøtet i avtaleboken sin ut hele året.

 TA DET NYE MEDLEMMET MED I DIN EGEN KOMITÉ
 Komitéarbeidet gir klubblivet en positiv, ekstra dimensjon, særlig når klubben har mange medlemmer. I komiteene lærer man både sine medrotarianere og praktisk rotaryarbeid å kjenne.

FREMMØTET SOM VARSELLAMPE
 Dårlig fremmøte er et faresignal det gjelder å registrere tidlig. Årsakene kan være mange - noen av dem kan du og klubben gjøre noe med. Er vi opptatt av å lage et attraktivt miljø for nye medlemmer?

TA DET NYE MEDLEMMET MED I ANDRE KLUBBER
 Er det flere rotaryklubber på hjemstedet, så vil det gi positive impulser å ta henne/ham med til andre klubber.

 TA DET NYE MEDLEMMET MED PÅ DISTRIKTSKONFERANSEN 
Distriktskonferansen er åpen for alle, og gir et godt innblikk i hva som rører seg i rotary-distriktet, og på det internasjonale plan.

 LA DET NYE MEDLEMMETS LEDSAGER BLI KJENT MED ROTARY
 Det er viktig at ledsager også er positiv til Rotary. Vi vet alle at det er en del feil oppfatninger av Rotary ute og går, og her kan du bidra. Kjenner du ledsageren, bør du ta initiativ til felles samtaler rundt Rotary. Enkelte klubber arrangerer møter/klubbkvelder for nye medlemmer og deres ledsagere. Her må du passe på at nye medlemmer deltar, og vær til stede selv.

(Takk til Oslo Rotary Klubb som har stilt sin fadderveiledning til disposisjon for klubbene i Norge)
Rotary Distrikt 2260

Opptaksfasen

Prosedyrene for opptak av nye medlemmer varierer fra klubb til klubb.

Du har en person i tankene som du mener vil egne seg godt til nytt medlem.
På forhånd har du forsikret deg om at kandidaten kan være interessert i medlemskap. Hva du informerer om på dette stadiet avhenger av hvilket kjennskap kandidaten har på forhånd, og hva han/hun ønsker å vite.

 
Det er viktig at kandidaten på dette tidspunkt ikke får noe forhåndsløfte om medlemskap.

Du har inngitt ditt forslag til nytt/nye medlem(mer) til styret eller medlemskomitéen i klubben, og det er besluttet at vedkommende skal inviteres til å bli medlem. I noen klubber er det vanlig at kandidater inviteres til klubbmøter for å få vite litt mer om hva Rotarymedlemskap går ut på. Uansett må et nytt medlem få litt tid til å si ja. Her vil din grunnleggende informasjon komme godt med.

Måten selve opptaket skjer på varierer også fra klubb til klubb. Uansett - nå begynner ditt fadderansvar, du er den som er nærmest til å ta ansvaret for at det nye medlemmet skal gli inn i miljøet og inn i Rotary-arbeidet. Noen klubber har også en reservefadder, som trer i funksjon når fadderen har reisefravær. Men - det betyr ikke at klubbens øvrige medlemmer er fritatt for ansvar for at nye medlemmer trives i klubben!


Hva skal du informere om?

ROTASJONSPRINSIPPET
Alle verv i Rotary "roterer", slik at verdenspresident, distriktsguvernører, klubbpresidenter, alle komiteer på distrikts- og klubbplan, styrer osv. byttes ut hvert år. rotaryåret går fra 1.juli til 30.juni neste år.

KLASSIFIKASJONSPRINSIPPPET
Medlemssammensetningen i alle rotaryklubber bygger på prinsippet om å ha ett medlem fra hvert yrke eller næring. Klubben skal representere et tverrsnitt av yrkes- og samfunnslivet i det lokalsamfunnet klubben er en del av. Enhver rotarianer har en yrkesklassifikasjon, representerer dette yrket/bransjen i Rotary og representerer Rotary i det yrket/bransjen. Din tittel er aldri din klassifikasjon.

MØTEPLIKTEN
Det er møteplikt i Rotary. Alle klubber plikter å holde ett møte hver uke (unntatt på helligdager/fridager), og enhver rotarianer plikter å delta på møtene.
Du kan overholde møteplikten ved å besøke andre klubber.
Møteplikten forståes slik:
Det kreves minst 60 % fremmøte i hvert halvår, og herav skal minst halvparten være i egen klubb. Noen møter på distriktsplan, intercitymøter og annet er også godkjent som tellende fremmøter, se Håndboken.

MØTERETTEN
Som rotarianer har du rett til å møte i alle rotaryklubber over hele verden. Dette gir fantastiske muligheter til nye yrkesmessige impulser og verdifulle bekjentskaper.

KOMITÉARBEIDET
Alle medlemmer av en klubb skal delta i arbeidet i en komité. Komiteene kan grovinndeles etter Rotarys fire tjenesteveier:
Klubbtjeneste, yrkestjeneste, samfunnstjeneste og internasjonal tjeneste. Disse 4 obligatoriske hovedkomitéer kan, som regel avhengig av klubbens størrelse, inndeles i underkomitéer som programkomité, medlemskomité, klassifikasjonskomité, frammøtekomité osv.

ROTARYS MOTTO
"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid.

ROTARYS FORMÅL
Rotarys mål er å gagne andre. Dette mål søker vi å nå gjennom:

1. å lære våre medmennesker å kjenne.

2. å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid.

3. å søke å virkeliggjøre Rotary’s idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere.

4. å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker.

4-SPØRSMÅLSPRØVEN
Om saker vi tenker, sier og gjør:

1. Er det sannhet?
2. Er det rettferdig overfor alle det angår?
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap?
4. Vil det være til beste for alle det angår?

YRKESKODEKS FOR ROTARIANERE
Egenerklæring for yrkesaktive rotarianere i forretnings- og arbeidsliv

Det forventes at jeg:

1. Ser mitt yrke som en mulighet til å gagne andre.

2. Er tro mot landets etiske normer og samfunnets moralske krav.

3. Gjør alt jeg kan for at mitt arbeid skal ha verdi og for å fremme høye etiske krav i det yrket jeg                  har.

4. Er rettferdig mot overordnede, kolleger, medarbeidere, konkurrenter, kunder, allmennheten og mot alle jeg har forretnings- eller yrkesmessig forbindelse med.

5. Erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi.

6. Stiller mine yrkeskunnskaper til disposisjon for å gi unge mennesker de beste muligheter for å hjelpe andre og for å forbedre livskvaliteten i samfunnet.

7. Er ærlig når jeg annonserer og gir opplysninger til allmennheten om mitt arbeid og mine forretningsaktiviteter.

8. Verken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til en ikke-rotarianer som jeg har forretnings- eller yrkesmessige forbindelse med.

 

Oppfølgingsfasen

Det er nå i oppfølgingsfasen at den største verdien av et systematisk fadderarbeid ligger, fordi det er som "nyslått" medlem at alt for mange yngre, yrkesaktive faller ut av møterutinen, og forsvinner ut igjen før de egentlig har lært hva Rotary og klubben representerer. Som fadder kan du nå gjøre både klubben din og det nye medlemmet en tjeneste med god oppfølging.

FREMMØTET SOM VARSELLAMPE
Dårlig fremmøte er et faresignal det gjelder å registrere tidlig. Årsakene kan være mange - noen av dem kan du og klubben gjøre noe med. Er vi opptatt av å lage et attraktivt miljø for nye medlemmer?

PRESENTER DET NYE MEDLEMMET FOR KLUBBENS ØVRIGE MEDLEMMER
Jo før vedkommende blir kjent med de andre, desto bedre. Den personlige kontakten er limet som holder Rotary sammen, og et nytt medlem vil raskere føle seg hjemme i klubben når han/hun har vært gjennom "presentasjonsfasen".

GJØR AVTALE OM Å MØTES NESTE GANG
Sørg for å gjøre en konkret avtale om at dere møtes til neste møte. Står neste møte i avtaleboken blir det så mye enklere å finne tid. Tips: Det nye medlemmet skriver inn Rotarymøtet i avtaleboken sin ut hele året.

TA DET NYE MEDLEMMET MED I DIN EGEN KOMITÉ
Komitéarbeidet gir klubblivet en positiv ekstra dimensjon, særlig når klubben har mange medlemmer. I komiteene lærer man både sine medrotarianere og praktisk rotaryarbeid å kjenne.  

TA DET NYE MEDLEMMET MED I ANDRE KLUBBER
Er det flere rotaryklubber på hjemstedet, så vil det gi positive impulser å ta henne/ham med til andre klubber.

TA DET NYE MEDLEMMET MED PÅ DISTRIKTSKONFERANSEN
Distriktskonferansen er åpen for alle, og gir et godt innblikk i hva som rører seg i rotary-distriktet, og på det internasjonale plan.

LA DET NYE MEDLEMMETS LEDSAGER BLI KJENT MED ROTARY
Det er viktig at ledsager også er positiv til Rotary. Vi vet alle at det er en del feil oppfatninger av Rotary ute og går, og her kan du bidra. Kjenner du ledsageren, bør du ta initiativ til felles samtaler rundt Rotary. Enkelte klubber arrangerer møter/klubbkvelder for nye medlemmer og deres ledsagere. Her må du passe på at nye medlemmer deltar, og vær til stede selv.

YRKESFOREDRAGET
At alle nye rotarianere skal igjennom et obligatorisk ego/yrkesforedrag, bør ikke komme som et sjokk på et nytt medlem. Du forteller om det på et tidlig tidspunkt, hva det skal inneholde, varighet osv. Utgangspunktet er alltid medlemmets yrkesmessige bakgrunn, med utdannelse og litt privatliv som et naturlig "tilbehør". Det er som yrkespersoner vi er medlemmer av Rotary, og det er det nye medlemmets yrke og arbeidsfelt innenfor dette yrket rotarianerne vil høre om. Er det naturlig å se yrkesmessig forhold i etisk sammenheng, er det utmerket. Rotary og yrkesetikk hører uløselig sammen.

VIDERE INFORMASJON
Har du fulgt opp ditt fadderansvar etter disse punktene, har du virkelig gjort en innsats for klubben din. Selvsagt finnes det mye mer å informere om innenfor Rotarys internasjonale, verdensomfattende virksomheter. Sørg for å sette det nye medlemmet på sporet, av Rotary Foundation, av internasjonale hjelpeprogrammer, av ungdomsutveksling, Handicamp...
Vår egen Årbok inneholder mye, det er en bra begynnelse å sette seg inn i den.


HVA MER KAN DU GJØRE?

Vær en rotaryvenn, vær en aktiv rotarianer, kort sagt - et forbilde.

 

HER FÅR DU MER INFORMASJON OM ROTARY:

NORSK ROTARY ÅRBOK, MED
* Håndbok
* Medlemsmatrikkel
* Lover og vedtekter
Årboken kommer ut før starten på det nye rotaryåret, alle rotarianere skal få utlevert et eksemplar av årboken gjennom klubben.

VIDEO "TANNHJUL SOM GRIPER"
Et innblikk i hva Rotary driver med, på alle plan.
Videoen er i første rekke beregnet til rekrutteringsarbeidet, men er også et godt verktøy til informasjon om Rotary, internt og eksternt.
Utgitt av Norsk Rotary Informasjonskomité

BROSJYREN "INVITASJON TIL ROTARY"
Rotary i raske riss, beregnet spesielt til potensielle nye medlemmer. En god kilde til generell informasjon.
Utgitt av Norsk Rotary Informasjonskomité

"FAKTA OM ROTARY"
Faktafolder om Rotary, i lommeformat 7 x 10 cm.
Utgitt av Norsk Rotary Informasjonskomité

TJENESTEHEFTENE
Hefter på 24 - 32 sider A5, med grundig gjennomgang av godt klubbarbeid innenfor de fire tjenesteveiene.
* Klubbtjeneste
* Samfunnstjeneste
* Yrkestjeneste
* Internasjonal tjeneste
Utgitt av Norsk Rotary Informasjonskomité

INFORMASJONSARBEID I ROTARY
Hvordan kan klubbene gjøre et godt informasjonsarbeid lokalt? Praktisk anlagt, mange gode tips, både for den som er ukjent med informasjonsarbeid og mediakontakt og for den mer garvede.
Utgitt av Norsk Rotary Informasjonskomité

MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING
I første rekke et hefte for alle som har ansvar for å
* beholde de medlemmer vi har
* skaffe nye medlemmer
* etablere nye klubber
Utgitt av Norsk Rotary Informasjonskomité 

Sosiale medier

Lenke til Lauren's blogg, lukket FB-gruppe
åpen FB-gruppe  og Medlemsnett

Møteinformasjon

Møtested: Kolben, Kolbotn Sentrum
Adresse: Strandliveien 1
Postnummer: 1410
Sted: Kolbotn
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Tage
29. jan. 2020, 19.00 - 20.00

Ansvarlig: Inger-Lise , 3min: Petra R. Nygaard

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...